A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista


Print Friendly, PDF & Email

 

Közzétételi lista

 

A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

 Kapcsolat

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezteti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Szervezeti működési felépítés

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Vezetők
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend. Referens
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.  Szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

.

Működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2016.12.31-ig

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2017.01.01-től

Üzletszabályzat

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Szolgáltatási díjak

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Belső adatvédelmi és adattovábítási nyilvántartás

Belső adatvédelmi és adattovábítási nyilvántartás 2017.01.01

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

 

Hirdetmény 2014

Hirdetmény 2015

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Jelentés „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése – Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.” (16170) 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2016.12.31-ig

Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2017.01.01-től

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

2014. év távfűtés és melegvízellátás

2015. év távfűtés és melegvízellátás

2016. év távfűtés és melegvízellátás

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Megkeresés statisztika 2014.év

Megkeresés statisztika 2015.év

Megkeresés statisztika 2016.év

III. Gazdálkodási adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

Beszámolók

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Létszám-bér-juttatás – 2013 évi

Létszám-bér-juttatás – 2014 évi

Létszám-bér-juttatás – 2015 évi

Létszám-bér-jutattás – 2016 évi

IV. Egyedi adatigénylés

Egyedileg írásban a 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. címre, elektronikusan a herpaly@gmail.com címre eljuttatott levelével igényelhet adatot, szóbeli adatigénylését székhelyünkön teheti meg.